Opublikowano

Niestety 90 procent

Niestety, 90% • Angielski Ujawniam O Piątej

Niestety 90 procent

PREMIERA, DZIŚ, ŚRODA, 12 lutego, 17.00

Wykład nr 004 Niestety, 90% • Angielski Ujawniam O Piątej

Czy wiecie, czym jest „COMPLEXITY BIAS (~skłonność do złożoności)”?

Jeśli sądzicie, że robicie, co możecie, żeby uprościć sobie życie, zastanówcie się!

My dorośli nieświadomie sami utrudniamy sobie życie!

I uczenie się angielskiego, by władać nim intuicyjnie i automatycznie oraz uczenie się myślenia po angielsku, nie są wcale wyjątkiem!

Aby dowiedzieć się, jak pokonać ten błąd w naszym umysłowym planie, obejrzyjcie i wysłuchajcie najnowszego Wykładu nr 004 na moim kanale YouTube, w ramach playlisty o nazwie „Angielski Ujawniam O Piątej”.

Jak zwykle (we środy) możecie posłuchać także o tym samym problemie dotyczącym uczenia się angielskiego intuicyjnie w czasie wykładu po angielsku na tym samym kanale YouTube, ale w ramach playlisty o nazwie “English Intelligence At Noon”.

Nie utrudniajcie sobie życia i uczcie się angielskiego intuicyjnie!

Tomasz 😎

Opublikowano

Sadly 90 per cent

Sadly, 90 per cent

Sadly 90 per cent

PREMIERE, TODAY, WEDNESDAY Feb 12, at 12.00

Lecture No. 004

Sadly, 90% • English Intelligence At Noon

Do you know what ‚COMPLEXITY BIAS‚ is?

If you think that you do your best to make your life easy, think again!

We, adults, without even knowing it, make our lives more difficult!

And learning English to speak intuitively and automatically, and learning to think in English, are no exception!

To know how to overcome this flaw in ‚our design’, watch and listen to my latest Lecture No. 004 on my YouTube channel, as part of the playlist entitled “English Intelligence At Noon”.

As usual (on Wednesdays) you can listen to the same problem about learning English intuitively discussed in Polish on the same YouTube Channel but as part of the playlist named “Angielski Ujawniam O Piątej”.

(Today, Feb 12, at 5 pm, i.e. 17:00 hrs)

Don’t make your life difficult and start speaking English intuitively!

Tomasz 😎